Welkom op onze vernieuwde website!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Klant: iedere derde die via de (web)winkel een product
wenst te kopen of heeft gekocht van Juffrouw Jacoba.
Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Juffrouw Jacoba
als verkoper en de klant als koper tot stand komt, elke wijziging
daarvan en aanvulling daarop.
Product: een product dat door Juffrouw Jacoba te
koop wordt aangeboden op de website. Juffrouw Jacoba, gevestigd te (2518 CE) Piet Heinstraat 103a in Den Haag, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24374142. 

Voorwaarden


Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Juffrouw Jacoba na
ontvangst van de bestelling dit aan de klant heeft bevestigd aan het door d klant opgegeven e-mail adres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij
het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling
automatisch geannuleerd en komt er geen overeenkomst tot stand.

Kleur en maten

Alle opgaven door Juffrouw Jacoba van maten en gewichten en/of andere
aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Juffrouw Jacoba staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website, in de Juffrouw Jacoba brochure of in andere reclame-uitingen binden Juffrouw Jacoba niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Bij handgemaakte producten uit de collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Herroepingsrecht

Op de Juffrouw Jacoba webshop bestellingen is de wet “kopen op afstand” van toepassing.
 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. 
Tijdens dit termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de
verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u, op
bestelling 
geproduceerde goederen zoals Arte Pura en aangekleurde producten zijn niet inruilbaar (verf). Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden
uitgevoerd.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren,
 indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening.
Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na
ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.
Indien er door
onvoorziene omstandigheden foutieve prijzen worden getoond op de website,
behoud Juffrouw Jacoba het recht om eventuele bestellingen die artikelen
met foutieve prijzen bevatten te annuleren/af te wijzen mits binnen een
periode van 24 uren na het plaatsen van de bestelling geconstateerd. Er zal de
klant onmiddellijke restitutie van de eventueel incorrect betaalde gelden
worden aangeboden of de optie tegen de correcte prijzen een
nieuwe bestelling te plaatsen.

Prijzen & Betalingen

Alle prijzen op de website zijn, tenzij anders aangegeven, in euro. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten.
De door de klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de website staat aangegeven.
 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en modellen voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen
door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Levertijd

Juffrouw Jacoba zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de
website aangegeven levertijd zal door Juffrouw Jacoba zoveel mogelijk in acht worden
genomen, maar geldt niet als fatale termijn.
 Het is mogelijk om een vaste bezorgdatum te bepalen, in overleg met Juffrouw Jacoba. Alleen na een e-mail bevestiging van Juffrouw Jacoba is de overeenkomst van kracht. Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen
recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin
recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 24
weken na bevestiging van de order is.
 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte product niet
beschikbaar is, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden
gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Juffrouw Jacoba
betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

Bezorgen

Bezorging vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Op de website staat de wijze van bezorging aangegeven. Bezorging vindt plaats op het door de Klant bij de bestelling
opgegeven nationaal bezorgadres. Op de website staat de wijze van bezorging
aangegeven. 
Juffrouw Jacoba is echter te allen tijde gerechtigd, zonder
daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van
de overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het bezorgadres van de klant kan worden geleverd. In dat geval zal Juffrouw Jacoba de klant per e-mail op de hoogte brengen en als er geen alternatief bezorgadres kan worden gevonden, zal de overeenkomst worden ontbonden. 
Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de bezorgkosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
 Indien bezorging wegens de situatie op het bezorgadres en/of de
omvang van het Product niet mogelijk is, wordt in overleg met de klant:
A. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade
voor risico van de klant is
B. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voorzover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de
hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen
voor rekening van de klant komen.
C. de aankoop wordt geannuleerd, in welk geval de klant de gemaakte bezorgkosten aan Juffrouw Jacoba verschuldigd is.
Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte
product is voor Juffrouw Jacoba en de door haar ingeschakelde derden. Op het moment
van bezorging van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering
beschouwd kan worden, gaat het risico terzake van het geleverde product over op
de klant.
 Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en
tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Juffrouw Jacoba is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

Overmacht

Juffrouw Jacoba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Juffrouw Jacoba en storingen in het internetverkeer.

Assortiment

Juffrouw Jacoba behoudt zich het recht voor om een Product dat in haar
assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het
assortiment te nemen.

Garantie

Er wordt 1 jaar garantie 
gegeven op het gekochte product mits er een aankoopbon overlegd kan worden, en fabricagefouten geconstateerd kunnen worden. De producten van Juffrouw Jacoba zijn veel handwerk,
geproduceerd met veelal natuurlijke materialen als hout e.d., waardoor kleine
verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele
klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van
de vervoerder te worden gebracht door een aantekening op het afleveringsbewijs mee te geven.
Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen zeven dagen na
aflevering schriftelijk aan Juffrouw Jacoba te zijn medegedeeld.

Garantievoorwaarden

Tot 1 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp.
vervanging, komen voor rekening van Juffrouw Jacoba. De vracht- en voorrijkosten komen voor rekening van de klant.
 Breuk in glas- en aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals brocante en antieke items, net als slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig
gebruik.
 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.

Aansprakelijkheid

Juffrouw Jacoba is slechts aansprakelijk voor schade van de klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Juffrouw Jacoba is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
Juffrouw Jacoba is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de klant of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de
verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Juffrouw Jacoba, haar ondergeschikten
of door haar ingeschakelde derden. Onverminderd het bovenstaande is Juffrouw Jacoba in het geval van
schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag
waarvoor de klant het product heeft gekocht, mits Juffrouw Jacoba geen passend alternatief kan bieden.

Geschillen


Op de overeenkomst en deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 Geschillen tussen de klant en Juffrouw Jacoba over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de klant als door Juffrouw Jacoba worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Juffrouw Jacoba heeft voorgelegd.
 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Juffrouw Jacoba is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig
te worden gemaakt.
 Wanneer de Klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is Juffrouw Jacoba aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer Juffrouw Jacoba een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vier weken na een daartoe door Juffrouw Jacoba schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Juffrouw Jacoba de keuze van de klant niet binnen de termijn van vier weken, dan is Juffrouw Jacoba gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies.

Actievoorwaarden

Bij alle aanbiedingen geldt: maximaal twee per klant, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen, alleen wanneer dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt door Juffrouw Jacoba op de website of in de winkel. Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven. Kortingen gelden niet voor cadeaubonnen en magazines.
Tijdens een actieperiode is het reserveren van een actieproduct niet mogelijk.
 Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en
verzendkosten in geplaatste bestellingen, mits geconstateerd binnen 48 uren, indien de getoonde informatie(s) incorrect of geheel niet zijn weergegeven.

Intellectuele eigendomsrechten

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Juffrouw Jacoba aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Juffrouw Jacoba, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 Het is de klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juffrouw Jacoba, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.